ದಿನಾಂಕ : ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಶನಿವಾರದಿಂದ 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ ರವರೆಗೆ

ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ಗೋಪೀನಾಥ ಸಭಾಗೃಹ-ಹಳದೀಪುರ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಉ. ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ


error: Content is protected !!
Share This