ಕುರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಂಶತಿ – ಶೇಣಿ ಶತಕ ಸರಣಿ 

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹ 

ದಿನಾಂಕ 01-05-2017 ರಿಂದ 07-05-2017
ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ವಾಗ್ದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ

error: Content is protected !!
Share This