ನಾಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಮನೆ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ

ಮೇ 3 ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ್ –

ನಾಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಮನೆ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ (ಡಾ. ಪಿ ಮನೋಹರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ರ ಕೊಡುಗೆ ) ಇದು 9 ನೇ ಮನೆ. 10 ನೇ ಮನೆ – ಮೇ ಏಳಕ್ಕೆ ಕಳವರದಲ್ಲಿ. ಇದು 9 ನೇ ಮನೆ. 10 ನೇ ಮನೆ ಮೇ ಏಳಕ್ಕೆ ಕಳವರದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ .

 

error: Content is protected !!
Share This