ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ದಶಕ

ಅಗರಿ ಭಾಸ್ಕರ ರಾಯರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಪುಟ

ಸಂಪಾದಕರು : ಡಾ| ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟ