Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume XI)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Bhadhrayu Charitre Sunnambala Krishna Bhatta 9 B
Bharata Digwijaya Dr D Sadashiva Bhatta   B
Bhrathagamana M G Baravani 13 B
Bhrathagamana Dr Kabbinale Vasantha Bharadhwaja 13 B
Bharatesha  Digwijaya K P Venkappa Shetty   A
Bhatatesha Vaibhava Agari Shrinivasa Bhagawatha   A
Bhavaleela Vilasa [Shivavrita Mahatme] Krishna Venkatramana Bhagawatha, Karki 9 C
Bhavya Bhumika ?   C
Bhasma Rudhrakshi Agari Shrinivasa Bhagawatha 9 C
Bhasmasura Mohini Kanyana Venkataramana Bhatta 9 A
Bhasmasura Mohini Balipa Narayana Bhagawatha 9 A
Bhasmasura Mohini Kiriya Balipa Narayana Bhagawatha 9 A
Bhagawatha Mahatme Kanyana Venkataramana Bhatta 9 B
Bhagyada Bangar ? 7 C
Bhagyada Baale ? 7 C
Bhagyada Sirikumkuma ? 7 C
Bhagya Devate M T Poojary 4 C
Bhagya Bharati ? 4 C
Bhagya Bairavi ? 4 C
Bhagya Manjari Gundu Seetaramarao 4 B
Bhagya Laxmi ? 4 B
Bhagyashree G R Kalinga Navada 4 A
Bhanu Tejaswi [Ishwari Sutra]      
Bhanumati Kalyana [or Nikumbhasura Vadhe] Bavaladi Hiriyanna Hebbara 9 A
Bhanumathi Kalyana K N Ishwara Bhatta 11 A
Bhanumathi Parinaya M G Baravani 11 A
Bhanumathi Parinaya Keerikkadu Master Vishnubhatta 11 B
Bhanu Sena Kalaga P Ramayya Shetty 4 B
Bhama Parinaya Ajnatha Kavi 10 B
Bhamini Parinaya Hosthota Manjunatha Bhatta 4 B
Bhamini Bhagya ? 4 C
Bharatada Gurukula K P Venkappa Shetty 11 A
Bhaarata Vijaya G G Hegade Vardhan   A
Bhargava Prapancha ? 9 C
Bhargava Rama M Narayana Sapaliga 9 A
Bhavakumara Charita ? 4 C
Bhasavathi Hosthota Manjunatha Bhatta 4 A
Bhima Duryodhana Pratapa Aduru Balakila Vishnayya 11 B
Bhima Pratapa ?   C
Bhima Vijaya Badekila Venkataramana Bhatta 11 A
Bhimashankara Mahime Keerikkadu Master Vishnubhatta 9 A
Bhimasena Pratapa D V Holla 11 A
Bhimasena Pratapa
[See Saugandhikaharana]
     
Bhimarjuna Garvabhanga Kota Srinivasa Nayaka   C
Bhishmag Pagarimanchi Anantharama Bangady 7,11 C
Bhishma Parva Devidasa 11 A
Bhishma Parva Enne Madi Venkataramanayya 11 B
Bhishma Parva Gerasoppe Shanta(ppa)yya 11 C
Bhishma Prapancha Seetarama Hegade 11 C
Bhishma Vijaya Gundu Seetarama Rao 11 B
Bhishmarjunara Kalaga Halasinahalli Narasimha Shastri 11 A
Bhishmotpatti Halasinahhalli Narasimha Shastri 11 A
Bhishmotpatti Kadandelu Vasudeva Bhatta 11 C
Bhuvana Bhagya Amrita Someshwara 9 A
Bhukailasa [or Mandodari Parinaya]      
Bhuta Baikadthi Polali Nityananda Karantha 7 B
Bhutala Pandya Seetanadi Ganapayya Shetty 6 B
Bhuvaikunta [See Padmavathi Parinaya]      
Bhrigubhargavi ?   C
Bheshaja Prasanga Mangaluru Ramakrishna Kavi   C
Baimyutpatti Korgi Suryanarayana Upadhyaya 9 B
Bhairava Leele Hosthota Manjunahta Bhagawatha 9 B
Bhoja Kalidasa Kadathoka Manjunatha Bhagawatha 3 A
Baumasura Kalaga Kiriya Balipanarayana Bhagawatha 10 B
Bhramara Kuntale Kalyana Keerikkadu Master Vishnubhatta 9 A
Bhramara Bhamini Bhasavaraja Shetty 4 B
Bhramara  Bhargavi Yakshanada Kutpady 4 C
Bhramara Veni Swayamvara Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 4 B
Bhramara Veni Swayamvara Shedi Gumme Vasudeva Bhatta 4 B
Makara Jyoti ?   C
Makaraksha Kalaga Jatti Ishwara Bhagawatha 13 A
Makaraksha Kalaga Alitti Ramanna Shagrittaya 13 C
Magalena Madipu Anantaram Bangady 7, 4 B
Mage Manjani [See Padma Tamare]      
Mangala Sutra ?   C
Mangaladevi Kshetra Mahatme ? 19 B
Manchada Mane ? 7 C
Manchalada Siri ? 7 C
Manjuguni Kshetra Mahatme
[See Padmavati Parinaya]
     
Manju Bhuta Pratapa A D Sadananda Acharya 6 B
Manjuvahini Keerikkadu Master Vishnubhatta 4 B
Manikanta Charita K M Raghava    

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 10 Dec 2001 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>