Yakshagana Prasanga Directory
Compiled by
*
Dr Padekallu Vishnu Bhatta *

(Volume XVI)

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3
Vol. 4 Vol.5 Vol. 6
Vol.7 Vol. 8 Vol. 9
Vol. 10 Vol. 11 Vol. 12
Vol. 13 Vol. 14 Vol. 15

 

 Prasanga Name  Author Type Print 
Vataapejeernobhava Korgi Shankaranarayana Upadhyaya 9 A
Vataapejeernobhava Korgi Venkateshwara Upadhyaya 9, 14
Vanarabhyudaya Balipa Narayana Bhagawatha 9 A
Vamana Charitre Halasina Halli Narasimha Shastri 10 A
Vamana Charitre Adyapadi Ramakrishnayya 10 A
Vamana Charitre Srinivasa Haridasa, Mulki 10 A
Vamanavatara Gundu Seetarama Rao 10 B
Vamalochana Keerikkadu Master Vishnubhatta   B
Varahi Vilapa Hosthota Manjunatha Bhatta 4 B
Vali Janma Shedigumme Vasudeva Bhatta 13 B
Vali Janma  Subraya Bhatta, Handhra Mane 13 C
Vali Vijaya Alamkodlu Ramakrishnayya 13 C
Vali Vijaya Seetanadi Ganapayya Shetty 13 A
Vali Vijaya G M Bhatta, Najagara 13 C
Vali Vivaha [See Tarotpatti]      
Vali Sugreeva K P Venkappa Shetty    
Vali Sugrivara Kalaga Madhu Kudpi 13,2  
Vasavadatta Ratnavali [Rani Ratnavali] Talengala Ramakrishna Bhatta   A
Vimshodhgalana Vadhe [See Dwidhashashira Kalaga]      
Vikrama Vijaya Kubevooru Puttanna Shetty   C
Vikramaditya Charitre Adooru Balakila Krishnayya 9 B
Vikramaditya Vijaya [Shani Prabhava] Belasalige Ganapathy Hegade    
Vikramorvasheeya Narampady Subbayya Shetty 9 B
Vikramorvashiya Kadathoka Manjunatha Bhagawatha 9 A
Vikramorvashiya Hosahitlu Mahalinga Bhatta 9 B
Vigneshwara Vijaya Samba Narayana Siddeshwara 9 B
Vichitravathi Kalyana [See Suryadatta Charite]      
Vijaya Kesari Kendavara Raghurama Shetty 4 B
Vijaya Chandrage M K Ramesha Acharya 4 C
Vijaya Dashami Maravanthe Krishna Bhatta 4 C
Vijayanagara Mahatme Satyavan 19 C
Vijaya Parajayam Narahari Keshava Bhatta, Chipageri 14 B
Vijayavarma Vijaya - Sunanda Swayamvara M G Baravani 4 B
Vijayashri G R Kalinga Navada 4 A
Vijayasena Vijaya P Ramayya Shetty 4 B
Vijayasena Vijaya [See Kanakalekha Swayamvara      
Vijayii Karnataka Seetarama Hegade, Tarakanda 3 A
Vijaya Rajahamsa Sannamma Tanaya Tammayya, Ulthuru 4 A
Vijitashwa Vijaya Ramachandra Puninchattaya 10 B
Vidhyavaridhi Maravante Krishna Bhatta 4 C
Vidhyunamathi Kalyana Halasinahalli Narasimha Shastri 9 A
Vidhyunmati Kalyana B Vasudeva 9 A
Vidhrupa Vijaya M G Baravani 4 A
Vidhi Vinoda Yakshananda Kuthpady 4 C
Vidhi Vilasa Narampady Subbiah Shetty   B
Vidhi Vilasa Madhava Nayaka, Aggaragona 4 B
Vibhishana Neeti Kelinja Seetarama Alva 13 B
Virata Parva Vishnu (Rama Patra) 11 A
Virupaksha Kalaga Kanyana Venkatarama Bhatta 13 B
Virupaksha Kalaga Ambemoole Govinda Bhatta 13 B
Virochana Garvabhanga [Keshini Parinaya] P N Subrahmanya Bhatta 9 A
Viveka Vijaya Atmarama 9 A
Vishalakshi Parinaya Maskeri Krishna 4 A
Vishalakshi Parinaya Hosthota Manjunatha Bhagawatha 4 B
Vijravasuja Vijaya M G Baravani 9 B
Vishrutakhya Vijaya Kandethodi Narayana Kekunnaya 9 B
Vishrutanka Charitre Muniyooru Narayana 9 A
Vishwakarma Mahatme Agari Bhaskara Rao 9 A
Vishwarupa Amrita Someshwara 10 A
Vishwarupa-Vritopakhyana Adooru Balakila Krishnayya 10 A
Vishwamitra Pratapa Mattu Dushyanta Charitre Bavuladi Hiriyanna Hebbara 9 A
Vishwamitra Menaka Seetanadi Ganapayya Shetty 9 A
Vishwamitra Menake Kadandelu Vasudeva Bhatta 9 A
Vishakanye M Narayana Sapaliga 4 B
Vishama Dampatya [See Uddhalaka]      
Vishama Samaranga Siddhakatte Vishwanatha Shetty 9 B
Vishayaa Kalyana [See Chandrahasa Charitre]      
Vishnumoorthi Daivoda Mahatme Ambemoole Govinda Bhatta 7 B
Veera Abhimanyu Keerikkadu Master Vishnu Bhatta 11 A
Veera Ecchama Angri Shankara Bhatta 3 B
Veera Ecchama Nayaka M T Poojary, Bailooru 3 A
Veerakesari Vijaya Shedigumme Vasudeva Bhatta 4 A
Veera Ghatotkaja M G Baravani 11 B
Veera Chandradwaja [Madirakshi Kalyana] Seetanadi Ganapayya Shetty 4 A
Veera Chandra Vijaya ? 4 C
Veera Dhananjaya Kadathoka Manjunatha Bhagawatha 11 B
Veera Pushpadhwaja [Kanakamalini Swayamvara Seetanadhi Ganapayya Shetty 4 A
Veera Babruvahana Keerikkadu Master Vishnubhatta 11 B
Veera Makaraksha Adooru Balakila Vishnayya 13 A
Veeramani Keerikkadu Vishnubhatta   B
Veeramani Kalaga Halasinahalli Narasimha Shastry 9 A
Veeramani Kalaga Balipa Narayana Bhagawatha 9 C
 

To be continued in next issue...

Abbreviations Used:

Prasanga Language/Prasanga Type:

 2     -    English 
 3     -    Aithihasika (Historical)
 4     -    Kalpanika (Imgainary)  
 5     -    Konkani
 6     -    Folk
 7     -    Tulu   
 9     -    Pauranika (Mythological)
10    -    Bhagavata
11    -    Bharata    
12    -    Ramayana
14    -    Sanskrit   
15    -    Havyaka    
16    -    Hindi
19    -    Sthala Purana
?       -   Author Unknown

Print Info.

A - Printed
B - Not Printed
C - Unknown

 

Copyright 1999-2000 by Yakshagana.com. All rights reserved.
Last updated on : 13 Jan 2003 .cj.com
Send your Questions & Suggestions to <Webmaster@Yakshagana.com>