ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಮುಕ್ತ, ಅಕಡಮಿಕ್ಸ್ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಮುಕ್ತ, ಅಕಡಮಿಕ್ಸ್ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಮುಕ್ತ, ಅಕಡಮಿಕ್ಸ್ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ತುಳುವ ಸಂಚಿಕೆ 7 ಮಾರ್ಚ್ 2017ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಮ್ಮಟ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕವತ್ತಾರು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು, ಅಭಿಮತ. ಕಲೆಗಳು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಲಿಕೆಯೂ...
error: Content is protected !!