ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ-ಕೆ.ಗೋವಿಂದಭಟ್, ಭರತನಾಗಿ-ಶ್ರೀಡಾ.ಎಮ್.ಪ್ರಭಾಕರಜೋಷಿಯವರು-ಭರತಾಗಮನ

error: Content is protected !!
Share This