(ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆನ ನಿರ್ವಾಣಾಷಟ್ಕದ ತುಳುನಿರೆಲ್ಲ್)

  • ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ

ಮನಸ್ ಬುದ್ದಿ ಉಡಲ್ ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣ್
ಮೂಂಕು ಬಾಯಿ ಒಂಜಿಲಾ ಯಾನತ್ತ್
ಈ ಮಣ್ಣ್ ಅಕ್ಕಸ ಗಾಳಿ ಅರ್ಲು ಅಗ್ಗಿ
ಯಾನತ್ತ್ ಯಾನತ್ತ್ ಯಾನ್ ಬಜೀ
ಆತ್ಮಾನಂದ ಶಿವದೇವೇರ್ ಈ ದೇವೆರೇ ।೧।

ಜೀವೋ ಜೂವೊ ಐನ್ ಗಾಳಿ ಏಳ್ ದಾತ್
ಐನೈನ್ ಸೇರ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಮೆಯಿ
ಒವುಲಾ ಯಾನತ್ತೆ ಅತ್ತ್
ಯಾನ್ ಬಜೀ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪೊ
ರೂಪ ದಾಂತಿನ ರೂಪೊ ।೨।

ಈ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಪಗೆ ಮೋಕೆ ಆಸೆ
ಗಿಚ್ಚಿ ದರ್ಮೊ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಬುಡಕಟ್ಟ್
ನಾಲ್ ಲಾ ಬೋಡ್ಚಿ ಆತ್ತ್ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕೇಂಡಾ ಯಾನ್ ಅವ್ವೆ ।೩।

ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಸುಖ ದುಕ್ಕ
ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತ್ರ ಸೀರ್ತ
ವೇದ ಬೀರ ಪಾಡ್ದನ
ಉನಸ್ ತಿನಸ್ ತಿನ್ಪಿನವು ತಿನ್ಪಿನಯೆ
ಒವುಲಾ ಯಾನತ್ತ್ ಯಾನ್ ಬಜೀ ಅವು ಮಾತ್ರ ।೪।

ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ಸೆಕ್ಕ್ ಸಂಕಲಾಪು
ಜಾತಿ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಉಂದು
ಬುಡಿ ಒವುಲಾ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲಾ
ದಾಂತಿನಯೆ ಬಜೀ ಒಂಜೇ ।೫।

ಇಷ್ಟೆ ಮಿತ್ರೆ ಗುರು ಸಿಸ್ಯೆ ಕುಟುಮ
ಪೊದ್ವೆರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ
ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅವು
ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ರೂಪೊ ಮಾತಲಾ
ಎನ್ನವೇ ರೂಪ ಸುರ್ಪೋ
ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ಲಾ ಯಾನೇ
ಓಲ್ಲಾ ದಾಂತಿನಾಯ ಶಿವಶಿವ ।೬।

ದೂರ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡ್ ಲಾ ಇಜ್ಜಿ
ಬುಡುಗಡೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನ್ ಅವ್ವೆ ಆದುಳ್ಳೆನೇ
ಕಸರ್ ಮೈಂದ್ ಮುಗಲ್ ದಾಂತಿ
ಬೊಲ್ಪುದ ಲೆಕ ಏಪೊಲ
ಒಂಜಿ ಚಿದಾನಂದ ವೀಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ।೭।

Published in Tulu Magazine POOVARI, Puttur

Editor : Vijayakumar Bhandari Hebbarabail

error: Content is protected !!
Share This