ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ

    

ಪ್ರೊ. ರಾಬರ್ಟ್ ಪಿ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ

ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯವರು

‘ಹೊಸದಿಗಂತ’ಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ  

 

 

error: Content is protected !!
Share This