ಶೇಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ2019ರ ಶೇಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾ ಚೇತನ ಶೇಣಿಯವರು. ಅವರು ತನ್ನ 82ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಾತೆಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ರೂ.1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು...
error: Content is protected !!