ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ

ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ

ರಾಮಾಯಣ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಲಾರದ ಒರತೆ      ಪ್ರೊ. ರಾಬರ್ಟ್ ಪಿ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಯವರು ‘ಹೊಸದಿಗಂತ’ಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ    ...
error: Content is protected !!