ಯಕ್ಷಗಾನ: ಕೆಲವು ಮುನ್ನೋಟಗಳು

ಯಕ್ಷಗಾನ: ಕೆಲವು ಮುನ್ನೋಟಗಳು

ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ -1- ಯಕ್ಷಗಾನವು, ಕಳೆದ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಥೂಲವಾದೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು- ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬಗೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 1940ರ ಬಳಿಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿಯೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಕ್ರಿ. 1900, 1930, 1950,...
error: Content is protected !!